(استاندارد سازی)standardization

فعالیت های استاندارد سازی در سطح ملی توسط موسسه استاندارد آلمان انجام شده است.

(Deutsches Institut für Normung e V. = DIN) در آلمان.

علاوه بر این، استاندارد های EN در سطح اروپا و استانداردهای iso در سطح بین المللی وجود دارد که توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی منتشر شده است.

 

مجموعه استاندارد DIN (موسسه ملی استاندارد آلمان)

استاندارد DIN (مخفف Deutsches Institut für Normung)موسسه ملی استاندارد آلمان و شاخه ISO در این کشور میباشد. این مجموعه در سال ۱۹۱۷ با عنوان Normenausschuß derdeutschen Industrie تاسیس شد و نخستین استانداردهای خودرا با پیشوند NADI ارائه نمود. با گسترش این مجموعه و تدویناستانداردهای غیرصنعتی، در سال ۱۹۲۶ عنوان آن به DeutscherNormenausschuß تغییر کرد. در سال ۱۹۷۵ با شناخته شدن آنبعنوان تدوین کننده رسمی استانداردهای ملی آلمان، عنوان آنبرای باری دیگر به Deutsches Institut für Normung تغییر یافت واز آن پس استانداردهای آن با پیشوند DIN ارائه می گردند. اینموسسه قدیمی استانداردهای آن امروزه در سراسر دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد و با بیش از ۳۰٬۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباًتمامی جوانب تکنولوژی را در بر می‌گیرد.استانداردDIN آلمان جزو استانداردهای سخت گیرانه در دنیامی‌باشد که اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این استاندارد برایتولید محصولات خود استفاده می‌نمایند.