استاندارد واشر تخت

DIN 126 – Plain washers

Equivalent norms: ISO 7091; CSN 21721; PN 82005; UNI 6593