استاندارد پیچ شش گوش

DIN 933 – Hexagon head bolts with thread up to head

Equivalent norms: ISO 4017; CSN 21103; PN 82105; UNI 5739; EU 24017;

 پیچ شش گوش

این نوع پیچ استوانه ای تمام رزوه شده است که رزوه ان از زیر گل تا انتهای پیچ ادامه دارد و با استاندارد din 933 شناخته میشود.همچنین گل این نوع پیچ به صورت شش گوش یا شش پر میباشد.