اتصال پیچ و مهره یکی از انواع اتصالات جداشدنی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. هرگاه اتصالی مورد نیاز باشد که بتوان بدون شکستن قطعات، آنها را از هم جدا نموده و در عین حال در برابر بارهای کششی، برشی و گشتاورهای وارده یا ترکیبی از آنها و همچنین بارهای متناوب به اندازه کافی مقاوم باشد، بکارگیری پیچ و مهره از فولادهای سخت شده، راه حل مناسبی است. با اعمال گشتاور پیچشی جهت بستن اتصال، نیرویی کششی در راستای محور پیچ بوجود می‌آید که به نیروی گیرش معروف است. در مباحث تئوری، مقدار گشتاور اعمالی به مهره از طریق ضریب گشتاور پیچشی به قطر پیچ و نیروی محوری در پیچ ارتباط داده شده و یک جواب تقریبی بدست می آید.داشتن آگاهی کافی از رابطه‌ بین میزان اعمال گشتاور و نیروی گیرش ایجاد شده در پیچ جهت ادامه چکیده رسیدن به یک اتصال مناسب امری ضروریست. از سوی دیگر آگاهی از عوامل موثر بر این رابطه می تواند ما را در این امر یاری نماید.